POPŻ 2014-2020
O NAS
DZIAŁALNOŚĆ
NASZA OFERTA
KOGO WSPIERAMY
WOLONTARIAT
SPRAWOZDANIA
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
 NFOŚiGW
DOTACJE
 ZAPYTANIA OFERTOWE
  LINKI
  OTRZYMANE DAROWIZNY
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

Plakat

   

Przekaż 1% naszej organizacji

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

POPŻ 2014-2020


Program operacyjny Pomoc Żywnościowa


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
  • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
  • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
  • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

Tożsamość administratora i dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Grudziądzu z siedzibą w Grudziądzu http://grudziadz.bankizywnosci.pl/ - _ftn1  
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iodo@rt-net.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. http://grudziadz.bankizywnosci.pl/ - _ftn2
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi, tj. do udzielenia pomocy żywnościowej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.   
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa tj. innym podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej.
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania. 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 860 70 86.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2019
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:
a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 
 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2.     Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1.     Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok.48 kg w tym:
1.     Artykuły warzywne i owocowe:
1.     groszek z marchewką 3,2 kg,
2.     fasola biała 3,2 kg,
3.     koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
4.     buraczki wiórki 1,05 kg,
5.     powidła śliwkowe 1,80 kg,
6.     sok jabłkowy klarowny 4l
2.     Artykuły skrobiowe:
1.     makaron jajeczny 4,5 kg,
2.     makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
3.     ryż biały 3 kg,
4.     kasza gryczana 1,5 kg,
5.     herbatniki maślane 0,8 kg,
3.     Artykuły mleczne:
1.     mleko UHT 7 l,
2.     ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
4.     Artykuły mięsne:
1.     szynka drobiowa 2,7 kg,
2.     pasztet wieprzowy 0,48 kg,
3.     filet z makreli w oleju 1,53 kg,
5.     Cukier
1.     cukier biały 4 kg,
6.     Tłuszcze
1.     olej rzepakowy 4 l,
7.   Dania gotowe
1.     gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
2.     Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
3.     Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4.     W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
5.     W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
6.     W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
7.     Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ -  NIEODPŁATNIE.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba
która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.
Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 26 lutego 2019 r., zaktualizowane w dniu 13 sierpnia 2019, dalej 17 września 2019 r., dalej  z 31 stycznia 2020, alej z 17 marca 2020, dalej 21 maja 2020.
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019
LISTA OPL aktualizacja na dzień 30.09.2020 r.:


Organizacja

Adres

Telefon

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu

ul. Klasztorna 6
86-300 Grudziądz

56 6429444

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu

ul. Tysiąclecia 22a
87-400 Golub - Dobrzyń

56 6835404

Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej”SAMPO” w Barcinie

ul. Mogileńska 5
88-190 Barcin

52 3832626

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu

Dragacz 7A
86-134 Dragacz

52 3324870

Stowarzyszenie „PRO PUBLICO BONO” w Grucie

Gruta 244
86-330 Mełno

56 4658734

Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu

ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz

56 6433064

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach

ul. Bankowa 4
87-222 Książki

56 6888110

Stowarzyszenie „ PROMYK” w Grudziądzu

ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

56 4663479 wew. 128

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 32
87-200 Wąbrzeźno

56 6890400

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno

56 6862801

Płużnicka Spółdzielnia Socjalna „Pomocna ekipa” w Płużnicy

Płużnica 64
87-214 Płużnica

782 246 712

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu

ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

52 3800531

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą

86-341 Świecie nad Osą

56 4661951

Harmonogram działań towarzyszących:

PRZEŁĄCZ DO TABELKI

PODPROGRAM 2019 – efekty

 • Bank Żywności w Grudziądzu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 • Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Współpracowaliśmy z 13 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa kujawsko- pomorskiego.
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 11 095 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko- pomorskiego.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 553,77816 ton żywności;
o 56 966 paczek żywnościowych;
o 0 posiłków;
5. W ramach Podprogramu 2019 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 80 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 646 osoby
6. Rodzaje warsztatów:

     • edukacji finansowej - 6 spotkań dla  42 uczestników
     • żywieniowo dietetycznych – 16 spotkań dla 153 uczestników
     • Kulinarnych - 46 spotkań dla 341 uczestników
     • Niemarnowania żywności - 12 spotkań dla 110 Uczestników
     • Innych działań aktywizujących - 0 spotkań dla 0 Uczestników


PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Bank Żywności w Grudziądzu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2.  Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Współpracowaliśmy z 12 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 12140 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 588,898 ton żywności;
 • 80392 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 79 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 1048 osoby.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 4 spotkania dla  100 uczestników
 • Żywieniowe – 18 spotkań dla 231 uczestników
 • Kulinarne - 37 spotkań dla 478 uczestników
 • Niemarnowanie żywności - 20 spotkań dla 239 uczestników

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Bank Żywności w Grudziądzu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2.  Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Współpracowaliśmy z 12 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 13640 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 693,16820 ton żywności;
 • 106526 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 79 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 1076 osób.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 4 spotkania dla  100 uczestników
 • Żywieniowe – 24 spotkania dla 309 uczestników
 • Kulinarne - 37 spotkań dla 528 uczestników
 • Niemarnowanie żywności - 14 spotkań dla 139 uczestników

PODPROGRAM 2016 – efekty

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 2. Współpracowaliśmy z 12 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa kujawsko - pomorskiego
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 13455 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 601,6636 ton żywności;
  • 96601 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 66 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 1027 osób.
 6. Rodzaje warsztatów:

·         Ekonomiczne - 4 spotkań dla  94 uczestników
·         Żywieniowe – 20 spotkań dla 296 uczestników
·         Kulinarne - 42 spotkań dla 637 uczestników
·         Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników
PODPROGRAM 2015 – efekty
1.       W ramach POPŻ Podprogram 2015, który był realizowany w okresie maj 2015 - czerwiec 2016, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak mleko, ser podpuszczkowy, ser topiony, makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy.
2.       Pomoc żywnościowa trafiła do 13179 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
3.       Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 1046,9632 ton żywności.
4.  W ramach Podprogramu 2015 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 60 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 1079 osób.
5.       Rodzaje warsztatów:
·         Ekonomiczne - 4 spotkania, 95 uczestników
·         Żywieniowe – 20 spotkań, 317 uczestników
·         Kulinarne - 36 spotkań, 667 uczestników
·         Niemarnowanie żywności – 0 spotkań, 0 uczestników

PODPROGRAM 2014 – efekty
1.       W ramach POPŻ Podprogram 2014, który był realizowany w okresie grudzień 2014 – luty 2015, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak: mleko, makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy.
2.       Pomoc żywnościowa trafiła do 10382 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
3.       Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 133,518 ton żywności.


 

 

 

^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2009 www.StudioGraficzne.com